За нас | Проекти | Контакти

Mетрологично осигуряване и метрологичен контрол основно в областта на йонизиращите лъчения. Дейността на фирмата включва:

σ     Изследване на характеристики на средства за измерване на йонизиращи лъчения включително и такива, които не са одобрен тип;

σ    Разработване и/или адаптиране на методики за калибриране и калибриране на средства за измерване на параметри на йонизиращи лъчения;

σ    Разработване и/или адаптиране на методики за изпитване/измерване за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди във всички сфери на човешката дейност (работна среда, околна среда, отдих, храни и пр.);

σ    Изпитване/измерване на хранителни продукти, обекти от околната среда, проби от работната среда и др. за съдържание на радионуклиди в тях;

σ    Организиране на междулабораторни сравнителни измервания в областта на йонизиращите лъчения;

σ    Разработване и охарактеризиране на сравнителни материали за активност/специфична активност за нуждите на лабораториите за калибриране и изпитване на параметри на йонизиращи лъчения;

σ    Провеждане на експертизи свързани с всички аспекти на използването на източници на йонизиращи лъчения.

σ    Консултиране на клиента за избор на подходящо средство за измерване на параметри на йонизиращи лъчения, препоръчване или разработване на методика към него, за калибриране и/или провеждане на измерване;

σ    Провеждане на обучение на персонала на клиента по въпросите на метрологичното осигуряване, на средства за измерване на йонизиращи лъчения;

σ    Консултиране на клиента по всички въпроси, свързани с метрологичното осигуряване на измерванията.


© 2008 All rights reserved. Hosted by kafence.com