За нас | Проекти | Контакти

Реализирани проекти:

“Проверка на сертифицирания фантом за калибриране на гама-спектрометричните системи на целотелесните броячи, с цел продължаване от НЦМ на неговия срок на годност” , дог. № 265000/27.01.2006 г. между АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и „Три сигма” ООД.

Фантомът е създаден през 2002 г. от колектив с рък. Л. Минев (тогава член на Лаборатория „Дозиметрия и лъчезащита”) и членове на Лаборатория „Дозиметрия и лъчезащита”. Вписан е в Националния регистър за Сертифицирани сравнителни материали под № СОД 364-2002. През 2008 г. изтича срока на Сертификата издаден от НЦМ и проверката на метрологичните характеристики на фантома е поверена на „Три сигма” ООД с Управител Л. Минев. След доказване, че метрологичните характеристики на фантома не са се променили, НЦМ издава Сертификат на фантома с нов срок на годност до 2016 г.под № NCM-CCM-9-364-02.
σ

„Калибриране на апаратура за определяне на радон/радий във води – собственост на РИОКОЗ - Русе”. Договор между „Тита консулт” и „Три сигма” . Издадено е свидетелство за калибриране № RS 226Ra/23.01.2006/1.
σ

„Въвеждане в експлоатация на полева гама-спектрометрична система МСА 166, на фирмата GBS Electronic, собственост на РИОКОЗ – гр. Бургас”, между РИОКОЗ гр. Бургас и „Три сигма” ООД. Договорът е приключил. Издадено е свидетелство за първоначална проверка на метрологичните характеристики на гама-спектрометъра.
σ

“Въвеждане в експлоатация на гама-спектрометрична система CANBERRA с HPGe-детектор”, договор между НАЦИОНАЛЕН НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИВСКИ ИНСТИТУТ, гр. София и „ТРИ СИГМА” ООД. Договорът включва:
- Курс-обучение по “Основи на гама-спектрометричния анализ с полупроводникови детектори”;
- Първоначална проверка на метрологичните характеристики на гама-спектрометрична система CANBERRA;
- Калибриране на гама-спектрометричната система CANBERRA, включващо: Калибриране по енергия; Калибриране по полуширина на линията и Калибриране по ефективност за определена геометрия на измерване.
Договорът е приключил, като са издадени:
• Свидетелство за първоначална проверка на метрологичните характеристики на гама-спектрометъра;
• Свидетелство за калибриране на спектрометъра с обемен източник Marinelli с обем 1 l и плътност 1,0 g/cm3;
• Сертификати за проведено обучение на М. Маринова и Г. Калинова.
σ

„Калибриране на преносими радиометри за повърхностни